• podleganie ustawie Prawo zamówień publicznych, w tym status zamawiającego i wyłączenia ustawowe
  • postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z perspektywy zamawiającego lub wykonawcy
  • umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej zmiany
  • postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi i Sądem Najwyższym
  • koncesje na roboty budowlane i usługi oraz partnerstwo publiczno-prywatne